احراز هویت تطبیق چهره، خواندن متن روی مدرک تبدیل صوت به متن

این سرویس علاوه بر تطبیق چهره و سیستم OCR صدای کاربر را نیز مورد بررسی قرار می دهد طوری که صدای کاربر با یادگیری عمیق هوش مصنوعی با روش ASR به متن تبدیل شده و احراز هویت انجام می شود.

خرید سرویس احراز هویت + تبدیل صوت به متن

  • عکس مدرک شناسایی کاربر: عکس مدرک شناسایی که شامل (کارت ملی جدید یا پاسپورت) می باشد ، تصویر مورد نظر باید دارای نور کافی و کیفیت مناسب باشد
  • عکس پشت کارت ملی: این قسمت فقط برای کارت ملی می باشد در صورتی که type را passport انتخاب کرده باشید این گزینه باید حذف شود (png , jpg)
  • ویدیوی سلفی کاربر: ویدیوی سلفی کاربر باید دارای نور و کیفیت مناسب باشد ، زمان ویدیو باید حداقل ۳ ثانیه و با فرمت mp4 باشد
  • نام کاربر: نام کاربر باید با حروف فارسی به api ارسال گردد
  • نام خانوادگی کاربر:نام خانوادگی کاربر باید با حروف فارسی به api ارسال گردد
  • شماره ملی یا شماره پاسپورت: شماره ملی یا شماره پاسپورت کاربر باید با اعداد انگلیسی به api ارسال گردد
  • تاریخ انقضای مدرک شناسایی کاربر: در مراحل احراز هویت تاریخ انقضای مدرک شناسایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت منقضی شدن مدرک شناسایی تایید هویت مردود می شود ، تاریخ باید با اعداد انگلیسی و با فرمت (yyyy,mm,dd) برای نمونه (1360/06/06) بدون پرانتز ارسال گردد
  • نوع مدرک شناسایی: برای تایید هویت مدارک مختلف نیاز به ارتباط با api های مختلف نیست به همین منظور تمام انواع تایید مدارک را در یک api گنجانده ایم تا استفاده از آن برای شما آسان شود و نیازی به کد نویسی اضافه نباشد مدارک در حال حاضر شمال (کارت ملی یا پاسپورت) است که می توانید یکی از این ۲ مورد را انتخاب کنید، در آینده در صورت درخواست زیاد انواع دیگر مدارک به سرویس ها افزوده خواهد شد
  • کلید api اختصاصی:کلید api را می توانید در کابین شخصی خود مشاهده بفرمایید
  • متن: متنی که کاربران شما هنگام گرفتن ویدیوی سلفی باید بیان کنند ، این متن به صورت پیش فرض در api توسط شما ارسال می گردد و با صوت کاربر مقایسه می شود

پارامترها

تمامی پارامترها باید با متد POST و formdata به api ارسال گردد.

توضیحاتنوعتوضیحات
imagefileعکس مدرک شناسایی واضح با نور مناسب (png , jpg)
imagebackfileعکس پشت کارت ملی در صورتی که type را passport انتخاب کرده باشید این گزینه باید حذف شود (png , jpg)
videofileویدیو سلفی کاربر حداقل ۳ ثانیه (mp4)
firstnamestringنام کاربر به فارسی
lastnamestringنام خانوادگی کاربر به فارسی
numberstringشماره پاسپورت یا کدملی یا... مطابق با مدرک ارسالی
expirestringتاریخ انقضای مدرک شناسایی با فرمت (yyyy/mm/dd)
typestringنوع مدرک شناسایی (idcard , passport)
apistringکلید api در کابین شخصی
textstringمتنی که کاربر هنگام ضبط بیان می کند

نمونه کد

POST
https://kittron.com/api/v1/verify2
cURL
php
javascript
python
Go
rust
Dart
curl --location --globoff 'https://kittron.com/api/v1/verify2' --form 'image=@"/Users/saman/Documents/code/ai/kittron/digits/image/a.jpg"' --form 'imageback=@"/Users/saman/Documents/code/ai/kittron/digits/image/idCardBack.jpg"' --form 'video=@"/Users/saman/Pictures/b.mp4"' --form 'firstname="علی"' --form 'lastname="محمدی"' --form 'number="2650333737"' --form 'expire="1406/08/12"' --form 'api="cddfe237-291b-4e32-aaf8-7da320a9772d"' --form 'text="من علی محمدی هستم"' --form 'type="idcard"'